BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Nu investerar vi i framtiden!

Styrelsen har sedan början av 2017 undersökt olika möjligheter att sänka föreningens kostnader för uppvärmning, vilket idag sker genom fjärrvärme. Den lösning som påvisats vara mest ekonomisk fördelaktig är bergvärme. Frågan har utretts med hjälp av föreningens förvaltning samt extern expertis för att säkerställa att utfallet blir det önskade. Utredningen omfattade även att borrtillstånd söktes hos kommunen, vilket också beviljades. På årets sista sammanträde kunde så styrelsen fatta beslut om att investera i bergvärme.

I nära samverkan med förvaltningen har styrelsen antagit en offert från Gerox AB på en totalentreprenad för borrning och installation av bergvärme. Gerox AB är ett bolag med mycket goda kunskaper och erfarenhet av installation av bergvärme i bostadsrättsföreningar. Bolaget har även lämnat ekonomiska garantier på de beräkningar som genomförts kring vilka besparingar som bergvärmen ska komma att generera.

Bergvärme är en stor inventering för föreningen men den kommer att bli mycket lönsam, såväl kortsiktigt som på lång sikt. Fjärrvärmekostnaden är den enskilt största utgiften i föreningens budget. Den kostnaden kommer nu att minska kraftigt. Trots investeringskostnaden kommer bergvärmen vara lönsam och påverka budgeten positivt redan första året. Över tid kommer lönsamheten öka för varje år och därmed förväntas investeringen bidra till en fortsatt god ekonomi på lång sikt.

Föreningens ekonomi är idag mycket god. Under 2018 har två hyresrätter samt de nyproduktionslägenheter vi byggt på EWG 29 sålts, vilket har gett ett rejält ekonomiskt tillskott i kassan. Det innebär att vi inte kommer behöva uppta några nya lån för investeringen av bergvärme.

Arbetet av bergvärme påbörjas under januari månad och beräknas totalt att ta 12 veckor, varav borrningen cirka 10 veckor.

Under arbetet kommer det att förkomma störande ljud under vardagar mellan 07:00 och 19:00. Störningarna beror på borrningen och eftersom borrhålen kommer att spridas över gården kommer de störande ljuden flytta runt och därmed kommer vi alla att påverkas olika över tid. Under borrningstiden kommer även framkomligheten på gården att vara begränsad. Vi hoppas att alla har överseende med detta och ser den nytta som bergvärmen kommer att innebära för föreningen. 

Mer information kring exakta datum för borrstart med mera kommer att sättas upp i portarna av entreprenören.

Gerox AB har totalentreprenad för borrning och installation av bergvärme.